ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΕΠΑΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
27-07-2020

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δ.Ε.Π.ΑΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νικολαΐδης Νεόφυτος
Δ/νση: Λεωφόρος Γαλατσίου 3, 111 41 Αθήνα
Τηλ: 2107297272
Email: program@depan.gr

Αθήνα , 24.07.2020
Α.Π.: 302

ΠΡΟΣ:
ΕΣΗΔΗΣ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)
Email. diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με Απόφαση Ένταξης 60787 / 31.10.2018 στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – «Πρόσκληση Ι».

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ» με Απόφαση Ένταξης 60787 / 31.10.2018, όπως έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης. Η ανωτέρω πράξη έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – «Πρόσκληση Ι», σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 60787 / 31.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 7ΥΦ6465ΧΘ7-ΓΕ6). Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι το Δ.Ε.Π.ΑΝ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη του ή να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Δ.Ε.Π.ΑΝ. (https://www.depan.gr). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Αθήνα 24/07/2020
Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κουτσιώρης

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ