ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΕΠΑΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
06-05-2020

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – Δ.Ε.Π.ΑΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νικολαΐδης Νεόφυτος
Δ/νση: Λεωφόρος Γαλατσίου 3, 111 41 Αθήνα
Τηλ: 2107297272
Email: program@depan.gr

Αθήνα , 05.05.2020
Α.Π.: 186

ΠΡΟΣ:
ΕΣΗΔΗΣ (ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ)
Email. diavoulefsi@eprocurement.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029383 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029383, όπως έχουν συνταχθεί από το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης. Η ανωτέρω πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 820 Π.Ε 28/03/2019 Απόφαση της ΕΥΔ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ 6Θ967ΛΕ-97Β). Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση δεν αποτελεί έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας και ότι το Δ.Ε.Π.ΑΝ. διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να λάβει ή όχι υπόψη του ή να τροποποιήσει τις παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη διαβούλευση και να τις ενσωματώσει ή όχι στο τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών που θα αποτελέσει μέρος των εγγράφων διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr), στον σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» και στην ιστοσελίδα του Δ.Ε.Π.ΑΝ. (https://www.depan.gr). Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Αθήνα 05/05/2020
Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κουτσιώρης

Για να κατεβάσετε τις Τεχνικές Προδιαγραφές πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την Τεχνική Περιγραφή πατήστε εδώ