ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05_2017 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΣΟΧ 1/2017)

ΔΕΠΑΝ / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
29-11-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαΐου 2017
ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Δ.Ε.Π.ΑΝ.)

Αριθ. Πρωτ. 83

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της ΣΟΧ 1/2017 ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 83/10-5-2017, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Αμφίπολης, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».

Το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) έχοντας υπόψη το με αρ. 13/2016 απόσπασμα πρακτικού Τακτικής Διοίκησης του Δ.Ε.Π.Α.Ν. με θέμα την έγκριση για την υποβολή πρότασης (Αίτησης Χρηματοδότησης) για την επιχορήγηση και λειτουργία της δομής: «“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης” στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» και της πρόσκλησης με κωδικό 028.9iv, την υπ’ αριθ.. πρωτ. 404/25.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5003736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», καθώς και την με αρ. πρωτ. 8066/19.06.2017 έγκριση του ΑΣΕΠ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5003736 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγκεκριμένα τις εξής ειδικότητες:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων). Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για τις θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 83/10-5-2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Τα κριτήρια πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 83/10-5-2017 ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης «26-05- 2017» καθώς και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016».

Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, Αλωπεκής 47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, υπόψη κας Σοφίας Παπαδοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2107297272), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού ή της ανάρτησης της στο Δημοτικό Κατάστημα.

Τα πιστοποιητικά ή τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται οι ιδιότητες και οι προϋποθέσεις πρόσληψης αναφέρονται αναλυτικά στην αρ. 9155/29-03-2017 ανακοίνωση, στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων» με σήμανση έκδοσης «26-05-2017» καθώς και στο Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «22-1-2016» .

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Χριστόδουλος Μαμσάκος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Σχετικά έγγραφα