Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ)

ΔΕΠΑΝ / Επιχειρήσεις ΟΤΑ
Εικόνα: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ)

Με βάση τον Νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και τις αλλαγές που επέφερε η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, δημιουργήθηκε το παρόν η νέα Δημοτικής Κοινωφελή Ειχείρηση του Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ), η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα της απόσχισης κλάδου από την προ – υφιστάμενη Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΑΔΩ).

Η ΚΕΔΩ αποτελεί τον αναπτυξιακό φορέα του Δήμου Ωρωπού – ιδίως στον τομέα άσκησης κοινωνικής πολιτικής και ενεργητικών πολιτικών στήριξης της απασχόλησης και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση αποτελεί μια ειδική κατηγορία επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης η οποία συστήνεται, διοικείται, στελεχώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με ειδικές διατάξεις του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις διακρίνονται από τις άλλες μορφές επιχειρήσεων των ΟΤΑ σε πολλά ζητήματα που αφορούν τους σκοπούς και τομείς δράσεων, το εταιρικό τους κεφάλαιο, την διοίκηση και την πρόσληψη προσωπικού κ.ά..

Οι τομείς δραστηριότητας μετά και την τελευταία τροποποίηση (ΦΕΚ 1203Β, 14/6/2011) της δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ωρωπού (ΚΕΔΩ) είναι:

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε εδώ.