ΔΕΠΑΝ / Κοινωνία των Πολιτών
Ιάσωνας

Η εταιρεία με την επωνυμία “Ιάσωνας(IASONAS.int) είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα το Βόλο. Σκοπός της εταιρείας είναι να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σημερινής εποχής για  τουριστική ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που να ικανοποιούν όλα τα  θεσμικά κριτήρια. Ενδεικτικά για τον κάθε τομέα ειδίκευσης:

Τουρισμός & Πολιτισμός

 • Μελέτη, έρευνα και συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία, Λαϊκή Τέχνη, κ.ά..
 • Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και πνευματικού πλούτου της Ελλάδας.
 • Προαγωγή του πολιτισμού, της παιδείας και της δια βίου εκπαίδευσης των κατοίκων της περιοχής κατά τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.

Κοινωνική Συνοχή & Υγεία

 • Μελέτη, έρευνα και συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων στην Κοινωνική επανένταξη, Υγεία, Μετανάστευση, κ.ά..
 • Ανάπτυξη του εθελοντισμού, του πνεύματος της χορηγίας, της δικτυακής συνεργασίας και της ομαδικότητας και ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Πράσινη επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της τοπικής απασχόλησης.

Προώθηση στην Απασχόληση, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

 • Μελέτη, έρευνα και συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της προώθησης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας, κ.ά..
 • Εκπόνηση προγραμμάτων για την εκπαίδευση, την επικοινωνία, τον πολιτισμό κ.ά..
 • Δημιουργία και υποστήριξη Κυψελών Επιχειρηματικότητας.
 • Πληροφόρηση κοινωνικών ομάδων και μικρών επιχειρήσεων και συμβουλευτική.

Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον & Αειφορία

 • Μελέτη, έρευνα και συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της Γεωργίας στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, κ.ά..
 • Η προώθηση της αειφόρου αγροτικής ανάπτυξης, της καλλιέργειας, της ανάπτυξης και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, κατά τα σύγχρονα πρότυπα της αειφορίας.
 • Η υλοποίηση δράσεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς.

Βιώσιμη Τοπική Ανάπτυξη

 • Μελέτη, έρευνα και συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων στην Τοπική Οικονομία, Αστική Ανάπτυξη, Πολεοδομία, κ.ά..
 • Η διερεύνηση και υποστήριξη δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μέσα από καινοτόμες δράσεις και συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι για ενιαία κοινή πορεία. Ανάδειξη των ευρωπαϊκών καλών πρακτικών.

Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρία μπορεί να αναζήτα την ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξης που να ενισχύει το έργο της και να υποβάλει σχετικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων, την αξιοποίηση κοινοτικών ενισχύσεων, διαπεριφερειακών και διαδημοτικών Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα:

Ε: iasonas.int@gmail.com, FB: Iasonas Argo.

Top